12. OKT. 2021 KL. 10:51

10 milliarder til nye almene boliger

20211012 111714 L 64Mb

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vises rundt og holder pressemøde, hvor de præsenterer udspillet "Tættere på - Byer med plads til alle", Orienten i Nordhavnen. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Nybyggerifonden skal sikre flere almene boliger. Regeringens nye udspil kan forøge antallet af almene boliger med 42.000

Regeringen vil bruge 10 milliarder kroner fra Nybyggerifonden, der er en del af Landsbyggefonden, til at bygge nye almene boliger. Det er særligt i de større byer, at de nye almene boliger ventes at komme.

Regeringen vil etablere ’Fonden for blandede byer’, som frem mod 2035 skal »sikre, at der kan bygges endnu flere almene boliger fremadrettet«.

Hovedlinjerne i udspillet følger de anbefalinger, som BL og den almene sektor selv var med til at formulere i ministeriets arbejdsgruppe om ”Flere almene boliger”.

Udspillet får stor anerkendelse fra bestyrelsesformand i BL - Danmarks Almene Boliger, Palle Adamsen.

”I dag er en god dag for den almene sektor. Det skyldes, at regeringen med en langsigtet plan vil investere markant i almene boliger i særligt de store byer. Det vil bidrage væsentligt til at sikre, at de større danske byer bliver mere blandede og kommer til at have flere boliger, der er til at betale. Det vil vi i BL gerne kvittere for. Samtidig er det glædeligt, at Nybyggerifonden bruges til netop det, den er tiltænkt: opførsel af almene boliger, der er til at betale,” siger Palle Adamsen.

Han mener dog, at det er vigtigt at de større byer ikke får hele fokus.

”Når det er sagt, er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke glemmer den meget store del af Danmark, der ligger uden for de store byer. Der er også påtrængende behov for ordentlige og betalige boliger her.”


Download hele udspillet: Tættere på II - Byer med plads til alle

Hovedpunkter i udspillet

  • Over de næste 10-15 år ønsker regeringen, at der opføres væsentligt flere almene boliger i hovedstadsområdet og de øvrige store byer.
  • En del af de nye almene boliger skal være særligt billige, så borgere med en vanskelig økonomisk situation og sociale problemer kan få et ordentligt sted at bo i byerne.
  • Samtidig vil regeringen imødegå manglen på studieboliger i København.
I dag er en god dag for den almene sektor. Det skyldes, at regeringen med en langsigtet plan vil investere markant i almene boliger i særligt de store byer. Det vil bidrage væsentligt til at sikre, at de større danske byer bliver mere blandede og kommer til at have flere boliger, der er til at betale. Det vil vi i BL gerne kvittere for.

Palle Adamsen

Formand for BL

Læs senere artikler

"Når det gælder de ældre, er det her ikke slutningen. Det er begyndelsen"

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Nyt udspil: Flere studieboliger, men ingen løfter om flere ældreboliger

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Regeringen vil bygge 22.000 nye almene boliger

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Udspil med 14 forslag

Udspillet hedder ”Tættere på II - Byer med plads til alle”, og fokuserer især på landets største byer og de stigende boligpriser og den boligmangel, der især præger hovedstadsområdet.

Udspillet er blevet præsenteret i dag klokken 11 af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) og kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Her lagde Indenrigs- og boligministeren vægt på de blandede byer. 

”Hvis vi vil skabe balance i hele Danmark, er vi nødt til også at skabe balance i vores store byer. Den balance tipper, når det er svært for almindelige mennesker at finde en bolig, og når nye boligområder er på vej til at udvikle sig til velhaverkvarterer. Vi vil derfor nu sætte os i spidsen for at bygge flere almene boliger, så vi sikrer blandede byer,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Udspillet indeholder blandt andet flere almene boliger i de større byer og flere studieboliger, særligt i hovedstadsområdet, og 1.200 boliger med en særlig lav husleje til udsatte familier og hjemløse.

Vicedirektør i BL - Danmarks Almene Boliger Solveig Råberg Tingey mener samlet set, at udspillet indeholder mange vigtige tiltag for en sikre en bedre udvikling af boligudbuddet.

Lander på et tørt sted

”Vi er meget tilfredse med regeringens udspil. Udspillet rummer gode og langsigtede planer for, hvordan vi kan sikre blandede byer og boliger, der er til at betale. Behovet er stort mange steder i landet. Derfor lander særligt forslaget om at bruge 10 mia. kroner fra Nybyggerifonden til flere almene boliger på et tørt sted,” siger hun.

Der var i forvejen planlagt cirka 20.000 nye almene boliger frem mod 2035. Udspillet vil tilføje endnu 22.000 nye almene boliger. Der er 570.000 almene boliger, så det vil forøge antallet af almene boliger med 7,5 procent.

”De 42.000 boliger, der lægges op til, vil virkelig være en landvinding for den blandede by. BL og de almene boligorganisationer er i den grad klar til at hjælpe med at føre planerne ud i livet,” siger Solveig Råberg Tingey.

BL: Vigtige initiativer for de mest udsatte på boligmarkedet

Hun hæfter sig særligt ved forslaget om at sikre flere boliger med en husleje på 3.500 kroner øremærket til de svageste. Det er det huslejeniveau, som modtagere at de laveste overførselsindkomster har mulighed for at betale.

”Det er meget glædeligt, at regeringens udspil også sigter til de svageste i vores samfund, altså blandt andet udsatte familier og hjemløse. Det er helt i tråd med BL’s forslag om basalboliger for netop denne gruppe. Der er et uomtvisteligt behov for boliger i den helt billige ende. Det ser forslaget ud til at levere på ved frem til 2026 at sørge for 1.700 boliger til 3.500 kroner om måneden,” siger Solveig Råberg Tingey.

 

De 14 initiativer:

1. Fonden for blandede byer
– 10 mia. kr.

Regeringen vil etablere ’Fonden for blandede byer’, som med 10 milliarder kroner fra Nybyggerifonden frem mod 2035 skal »sikre, at der kan bygges endnu flere almene boliger fremadrettet«.

Fonden for blandede byer skal finansiere en række nye initiativer målrettet den almene boligsektor og vil få tilført samlet 10 mia. kr. fra Nybyggerifonden i perioden frem til 2035. 

Der udmøntes 5 mia. kr. frem til 2031 til de
foreslåede initiativer. Udmøntning af de resterende 5 mia. kr. frem til 2035 aftales senere.

Nybyggerifonden er en del af Landsbyggefonden. Den blev blev oprettet i 1998. Pengene indbetales som en del af huslejen for beboere i de almene boligafdelinger, der er opført siden 1999.

Læs også: Der er værd at holde øje med nybyggerifonden

2. Flere studieboliger 

Regeringen vil arbejde for at etablere 4.000 nye studieboliger.

Det fremgår ikke, hvor boligerne skal ligge, men der lægges i udspillet vægt på, at der er største mangel på studieboliger i København og på Frederiksberg

Læs mere i artiklen her

3. Mindst 33 pct. almene boliger i storbyerne

Regeringen ønsker, at kommunerne får endnu bedre muligheder for at sikre nye almene boliger i lokalplanlægningen.

Kommunerne får mulighed for at stille krav i lokalplaner om, at op til 33 pct. af den boligmasse, som muliggøres med lokalplaner for fortætning med nye boliger i eksisterende byområder, forbeholdes almene boliger.

Der skal afsættes 1,9 mia. kr. i perioden 2022-2031
til en ny statslig grundkøbslånsordning med kommunal medfinansiering på 700 mio. kr. – dvs. 2,6 mia. kr. i alt. Ordningen skal understøtte almene boligorganisationers køb af attraktive byggegrunde i områder med høje grundpriser.

Den vil særligt komme i brug i i hovedstaden, hvor grundpriserne er højest.

Regeringen vil sikre, at de almene boliger også faktisk opføres med ”rækkefølgeplanlægning", så de almene boliger opføres i samme takt som øvrige boliger.

4. Nye almene boliger gennem omdannelse af hoteller og private boligejendomme

Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner frem mod 2031 til at understøtte ombygning af henholdsvis egnede og centralt beliggende erhvervs- og udlejningsejendomme til etablering af nye almene boliger.

5. Nye almene boliger gennem en bedre udnyttelse af pladsen

Regeringen gøre det »mere økonomisk attraktivt for nuværende almene beboere at bygge nye almene boliger i eksisterende afdelinger«.

Boligafdelinger vil kunne få et »fortætningsbidrag« ved at sælge byggeretter fra. Der er foreslået at afsætte 287 millioner kroner.

6. Nye almene boliger til anvisning

Regeringen vil skaffe 2.900 billige boliger til socialt udsatte, og det skal gøres ved at nedsætte huslejen på eksisterende almene boliger.

Et tilskud på 100 millioner i 2022 og 2023 skal gøre det muligt at nedsætte huslejen i 1.200 eksisterende almene boliger til 3.500 kroner om måneden. Tilskuddet prioriterers til kommuner »med det største behov og med betingelse om fuld kommunal anvisningsret«, mens boligerne målrettes hjemløse og andre udsatte borgere.

Derudover skal et engangstilskud på 680 millioner kroner frem mod 2026 permanent nedsætte huslejen for 1.700 boliger til 3.500 kroner om måneden.

Forslaget ligger tæt op ad BL’s forslag om Basalboliger

7. Billige andelsboliger

Regeringen mener, at der er behov for en ny
andelsboligform, som ligger tættere på den oprindelige andelsboligtanke, og som kan være med til
at modvirke liberaliseringen af andelsboligmarkedet
med de stigende priser til følge.

8. Fokus på konkrete projekter

I forlængelse af de foreslåede initiativer på boligområdet vil regeringen sideløbende undersøge, om der kan etableres nye almene boliger på en lang række konkrete steder i København såsom Skjolds Plads på Nørrebro, Bispebjerg, Christiania m.v.

9. Ældrevenlig indretning af byrum

Regeringen vil afsætte 30 millioner kroner i 2023-25 til ældrevenlig indretning af byrum.

Læs mere

10. Bæredygtige almene boliger

Regeringen vil afsætte 30 millioner kroner i 2022-24 til at dække meromkostningerne ved at opføre de nye boliger efter bæredygtige principper med gamle byggematerialer og byggeskikke.

11. National arkitekturpolitik

Regeringen vil nedsætte en ekspertgruppe, der skal udforme en national arkitekturpolitik, som kan skabe debat om arkitekturens rolle i samfundet. Der afsættes 19,5 millioner kroner fra 2022-2024 til arkitekturpolitikken, som bl.a. skal forholde sig til fremtidens almene boligbyggeri, bæredygtig arkitektur, aktive bymidter og revitalisering af landsbyer.

12. Forundersøgelse af Nationalmuseet

Regeringen vil afsætte 11,8 millioner kroner til en forundersøgelse af en gennemgribende ombygning af Nationalmuseet i København.

13. Bedre muligheder for midlertidig brug af ubenyttede områder

Det skal være nemmere for kommunerne at udnytte områder, som i lang tid ligger ubenyttede hen – f.eks. tidligere industrigrunde.

14. Flere bygge- og bofællesskaber

Regeringen ønsker flere bygge- og bofællesskaber, som kan fremme blandede boligformer og »medvirke til at skabe større arkitektonisk mangfoldighed, bæredygtigt byggeri og mere fællesskab og beboerinddragelse,« hedder det i regeringens oplæg.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2919 )

0

Læseliste