10. JUN. 2022 KL. 11:03

Boligaftale med 10 milliarder kroner vedtaget i Folketinget

Folketingssalen Christoffer Regild 07

Foto: Christoffer Regild.

Særligt billige almene boliger til udsatte grupper, flere almene boliger ved at omdanne erhvervsejendomme og private udlejningsboliger, byggeri af almene boliger på dyre matrikler og en hel del mere kom gennem Folketinget.

Et flertal i Folketinget har stemt ja tak til en boligaftale, som skal skabe blandede byer, hvor der er plads til, at alle med helt almindelige indkomster kan bo i ordentlige boliger til en pris, som er til at betale. Og hvor ingen er tvunget til at bo på gaden.

Det var regeringen (Soc.dem.), Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten enige om ved torsdagens afstemning i folketingssalen på Christiansborg, da de skulle vedtage L 136 – forslag til ”Etablering af fonden for blandede byer”.

Der er rigtig mange positive elementer i den boligpakke, der med vedtagelse af loven kom gennem Folketinget. Afsættet for boligpakken var helt tilbage i 2019, hvor BL kom med et forslag om såkaldte Basalboliger med en husleje på 3.500 kroner om måneden målrettet udsatte grupper. 

Ambitionen var og er at kunne skaffe ordentlige boliger til alle og afskaffe hjemløsheden, når kommunerne følger op med den nødvendige sociale indsats til at styrke og udvikle bo-evnen.

”I et velfærdssamfund som det danske bør hjemløshed ikke eksistere. Alle bør have et godt sted at bo. Med vedtagelsen af boligpakken i Folketinget kan vi etablere tilstrækkeligt med særligt billige boliger til at huse de hjemløse. Men vi er selvfølgelig klar over, at det ikke gøres med boligerne alene. Der skal også laves en solid opfølgende social indsats af kommunerne, hvis det skal lykkes,” siger viceadministrerende direktør i BL, Solveig Råberg Tingey.

Andre positive elementer

Ud over muligheden for at etablere særligt billige boliger er der også i boligpakken mulighed for, at boligorganisationer kan omdanne erhvervsejendomme og private udlejningsejendomme til almene boliger med tilskud fra nye puljer.

Herudover er der en pulje til såkaldte grundkøbslån, så boligorganisationer også kan bygge almene boliger på dyre matrikler i byerne, hvor det ellers ville være helt umuligt at bygge alment.

”Boligpakken styrker vores muligheder for at bidrage til den blandede by. I de store byer har høje grundpriser mange steder blokeret for, at vi kunne bygge alment og sikre betalelige huslejer for almindelige indkomster. Men det har mulighederne for grundkøbslån nu givet mulighed for,” siger Solveig Råberg Tingey og tilføjer:

”I de mindre byer er der også udfordringerne med at sikre en blandet by, og her kan tilskuddene til omdannelse af eksisterende ejendomme være et vigtigt redskab.”

10 milliarder kroner bragt i spil

Pengene til boligpakken kommer fra den såkaldte Nybyggerifond, som almene boliger opført efter 1999 skal indbetale til. Men til forskel fra andre penge, som den almene sektor indbetaler til Landsbyggefonden, så er pengene i Nybyggerifonden ikke målrettet til renoveringer eller boligsocialt arbejde.

Sådan skal pengene bruges

5 mia. kr. overføres til staten i perioden 2022-2031 med henblik på følgende anvendelse:

1) 100 mio. kr. til bæredygtige almene boliger, jf. § 92 b.

2) 50 mio. kr. til forsøgsprojekter med tilpasning af eksisterende almene boliger og almene boligområder til ældres behov, jf. § 92 d.

3) 5 mio. kr. til udarbejdelse af nye kategorier for tilgængelige almene boliger, jf. § 92 e.

4) 20 mio. kr. til flere almene boliger på småøerne og de større øer, jf. § 98 d.

5) 900 mio. kr. til engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger, jf. § 98 e.

6) 150 mio. kr. til midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen i visse almene familieboliger, jf. § 98 f.

7) 422 mio. kr. til fortætning af eksisterende almene boligafdelinger med nye almene boliger, jf. § 98 g.

8) 1.778 mio. kr. til grundkøbslån til etablering af almene boliger, jf. § 119 a.

9) 675 mio. kr. til erhvervelse og ombygning af erhvervsejendomme til almene boliger, jf. § 119 d.

10) 870 mio. kr. til erhvervelse af visse beboelsesejendomme, jf. § 142 d.

11) 5 mio. kr. til vejledning om fællesskabsorienterede boligløsninger.

12) 2 mio. kr. til analyser m.v. til brug for anvendelse af midlerne i fonden for blandede byer.

13) 23 mio. kr. til puljeadministration, systemtilpasning m.v

Parterne vil tage stilling til anvendelsen af de resterende 5 mia. kr. på et senere tidspunkt.   

Kilde: Lovforslag nr. L 136

I et velfærdssamfund som det danske bør hjemløshed ikke eksistere. Alle bør have et godt sted at bo. Med vedtagelsen af boligpakken i Folketinget kan vi etablere tilstrækkeligt med særligt billige boliger til at huse de hjemløse.

Solveig Råberg Tingey

Viceadm. direktør i BL - Danmarks Almene Boliger

”Vedtagelsen af boligpakken betyder, at 10 milliarder kroner fra Nybyggerifonden nu kan bringes i spil, og her i første omgang er 5 milliarder aktiveret til at udvikle den almene boligsektor, skabe blandede byer og ikke mindst sikre de mest udsatte en ordentlig bolig. Det er et resultat, som vi er virkelige glade for,” siger Solveig Råberg Tingey – og ser frem til en ny boligpakke om få år, hvor de næste 5 milliarder kan aktiveres til vigtige formål i den almene sektor.

Her i første omgang er 5 milliarder aktiveret til at udvikle den almene boligsektor, skabe blandede byer og ikke mindst sikre de mest udsatte en ordentlig bolig. Det er et resultat, som vi er virkelig glade for,

Solveig Råberg Tingey

Viceadm. direktør i BL - Danmarks Almene Boliger

Vigtigt ændringsforslag

Med vedtagelsen af boligpakken blev også et vigtigt ændringsforslag om forhøjelse af maksimumbeløbet vedtaget. BL har siden efteråret 2021 advaret om, at de høje materialepriser ville få byggeriet af almene boliger til at gå i stå.  

Ændringsforslaget skal sikre, at de boliger, der har været i udbud, kan gennemføres selv med prisforhøjelser op til 20 procent. Og dette kan ske, uden beboernes husleje stiger, fordi der sikres finansiering fra Landsbyggefonden og kommunerne.

Med loven nedsættes en arbejdsgruppe under Boligministeriet og Finansministeriet, der skal se på, hvordan initiativet bedst bliver realiseret. Et arbejde, som BL håber, der kommer tempo på.

”Det er vigtigt, at der med vedtagelsen af ændringsforslaget er sikret mulighed for, at de boliger, der har været udbudt, kan gennemføres. Nu er det vigtigt, at arbejdsgruppen kommer i gang så hurtigt som muligt. Man bør kunne finde en løsning over sommeren,” siger Solveig Råberg Tingey og opfordrer samtidig til, at de resterende boliger i venteposition ikke glemmes.

I den forbindelse er det vigtigt, at ændringsforslaget giver ministeren en generel bemyndigelse til at løfte maksimumbeløbet i særlige situationer, hvilket også kan komme til at omfatte boligerne i venteposition.

Se hele lovforslaget, som der blev stemt om, her

Læs senere artikler

Her er hovedpunkterne i ny boligaftale

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Kommentarer fra partierne bag boligaftalen

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste