15. MAR. 2021 KL. 10:00

Kriminelle er kun en lille del af problemet

COLOURBOX31933709

Foto: Colourbox / Har man været udsat for vold, voldtægt, eller at der er solgt narkotika til ens børn, er man i dag nødt til at acceptere, at forbrydereren kan blive boende som nabo i årevis, fordi retssystemet er langsomt.

Retspolitikerne forhandler om hurtigere udsættelse af beboere, der dømmes for grov kriminalitet i boligområdet. Men der er brug for en bredere løsning, mener BL.

BL – Danmarks Almene Boliger har netop afleveret organisationens høringssvar i forhold til regeringens forslag til en såkaldt fast track-ordning for udsættelse af utryghedsskabende kriminelle beboere.

Regeringen foreslår, at by- eller landsret i forbindelse med straffesagen skal tage stilling til en eventuel ophævelse af den kriminelles lejemål. Det vil omfatte hardcore kriminelle, der dømmes for overtrædelse af paragrafferne, som er oplistet i almenboliglovens paragraf 90, stk. 1, nr. 10. De oplistede paragraffer omfatter blandt andet vold, våbenbesiddelse og salg af narkotika.

BL ønsker det velkomment, at der sker noget. Men kunne ønske sig, at forslaget bliver mere ambitiøst.

Lang sagsbehandling

Lange ventetider på at få de utryghedsskabende kriminelle beboere smidt ud er jo det, politikerne gennem et varmt efterår i blandt andet Korsør har lovet de almene beboere. Men selv hvis regeringens forslag bliver gennemført, vil der fortsat være en betydelig ventetid, i forhold til at selv de mest kriminelle kan sættes på gaden.

Ifølge Domstolsstyrelsens seneste halvårsstatistik var der i første halvår i 2020 fem måneders ventetid på, at straffesagerne kom for landets byretter. Og lokalt betydeligt længere. Ved byretten i Aarhus var der 10 måneders ventetid for afvikling af domsmandssager.

”Det kan være lang tid for naboer, der eventuelt har været udsat for et overfald, at skulle bo dør om dør med voldsudøveren,” siger chefjurist ved BL - Danmarks Almene Boliger, Sanne Steen Petersen.

I forbindelse med indgåelsen af politiforliget i 2020 blev det vedtaget at tilføre ekstra penge til anklagemyndigheden. Så ventetiden på straffesagerne kan nedbringes. Men ventetid vil der stadig være, før der kan afsiges en dom, og de mennesker, der er blevet ofre for en forbrydelse, kan komme videre med deres liv.

Det gamle fast track-spor

I 2011 blev der vedtaget en fast track-ordning. Den skulle give boligorganisationerne mulighed for at gå direkte til fogedretterne, hvor man så – foruden den almindelige bevisførelse i form af dokumenter (fx en straffedom) og partsforklaring – kunne tage imod få vidneudsagn for at bevise, at en ophævelse er berettiget. Men det spor kom aldrig til at fungere. Fogedretterne afviser i stort tal sagerne, fordi de mener, de hverken har ressourcer til at gennemføre sagerne eller vil tillade vidneforklaringerne. 

”Det bedste af alle verdener ville være, hvis man kunne få det fast track-spor, der blev vedtaget i 2011, til at fungere. Og endnu bedre ville det være, hvis man med sager af denne karakter kunne springe ventetiden til fogedretten over,” siger Sanne Steen Petersen.

Domstolsstyrelsen offentliggør ikke ventetider til landets fogedretter. Men ifølge landets almene boligorganisationer er en ventetid på op til flere måneder ikke usædvanligt.

”Det er lidt forskelligt, afhængig af hvilken fogedret vi har med at gøre. Men ventetiden på almindelige fogedsager, som handler om huslejerestancer, eller hvor vi kan gå til  boligretten med en dom fra boligretten er typisk en til tre måneder i hovedstadsområdet, siger Birte Houlind," der er centerchef for jura og udlejning hos administrationsselskabet KAB.

Fast track 2011

Fast track fra 2011
Fogedretten kan imidlertid under visse betingelser udsætte en beboer fra hans bolig uden forudgående dom eller retsforlig, jf. retsplejelovens § 596. Dette kræver dog, at boligorganisationen kan godtgøre eller sandsynliggøre, at ophævelsen er berettiget. Hvis beboeren gør indsigelse, skal boligorganisationen som udgangspunkt kunne føre bevis enten ved dokumentation eller partsforklaring.

Med virkning fra den 1. januar 2011 er der indsat en bestemmelse i lov om leje af almene boliger § 107, stk. 3, hvorefter boligorganisationerne kan indbringe sagerne for fogedretten, der kan tillade boligorganisationen at føre vidner som bevis for, at ophævelsen er berettiget efter retsplejelovens § 597, stk. 2.

Bevisførelsen i fogedretten er dog begrænset til afhøring af nogle få vidner. Hvis boligorganisationen således kan sandsynliggøre, at ophævelsen er berettiget ved dokumentbevis, partsforklaringer og eventuel afhøring af få vidner, kan sagen sendes direkte i fogedretten uden forudgående dom eller retsforlig.

 

 

”Det bedste af alle verdener ville være, hvis man kunne få det fast track spor, der blev vedtaget i 2011 til at fungere.

Sanne Sten Petersen

Chefjurist, BL - Danmarks Almene Boliger

Læs senere artikler

Løfte fra justitsminister: Hurtigere udsmidning af utryghedsskabende beboere er på vej

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Alle de andre ting

De eventuelle udsættelsessager, som er omfattet af regeringens aktuelle forslag til et fast track-spor, omhandler udelukkende personer, der overtræder de paragraffer for kriminalitet, der er oplistet i almenlejelovens § 90, stk. 10, nr. 1. Der er eksempelvis vold, våbenbesiddelse, salg af narkotika med mere.

”Det er meget fint… Men heldigvis har vi ingen sager af denne karakter. Og der kan gå mange år mellem, at vi har dem,” siger Ole Nielsen. Der er direktør for Nordjyllands største boligorganisation, Boligforeningen Himmerland.

”Men vi har mange andre udsættelsesager, som også omhandler tryghed. Det kan være aldeles nedbrydende at bo ved siden af naboer, der larmer voldsomt, eller som mod reglerne har store husdyr, der giver alvorlige lugtgener. Der er mange adfærdsformer, der kan skabe utryghed og ødelægge andres glæde ved at bo i en boligafdeling i en sådan grad, at de ressourcestærke naboer flytter,” fortsætter han.

En rundspørge foretaget af Fagbladet Boligen blandt boligorganisationer placeret i alle landets 12 politikredse bekræfter, at problemer af denne karakter er landsdækkende og omfattende.  

”Vi har siden december 2020 kæmpet for at få ophævet lejemålet for en familie, der larmer døgnet rundt,” siger direktøren for Haderslev Andelsboligforening, Christian Skovfoged.

”Sagen er nu endelig blevet berammet til boligretten den 2. juni. Det er halvandet år, efter vi begyndte," fortsætter han.

Et hjørne af problemerne

I BL – Danmarks Almene Boliger hilses regeringens ønske om at nedbringe udsættelsestiden for udsættelsen af hardcore kriminelle, der skaber utryghed velkommen. Men understreger, at regeringens forslag, der kun omfatter nogle af de mest hardcore kriminelle, i bedste fald snitter et hjørne af problemstillingen med nødvendig udsættelse af utryghedsskabende beboere.

”Vi er glade for, at der forhåbentligt kommer en mulighed for hurtigere at kunne udsætte de virkelig utryghedsskabende beboere,” siger chefjurist ved BL - Danmarks Almene Boliger, Sanne Steen Petersen.

”Men der er behov for en langt bredere dækkende reform,” fortsætter hun.

Nu eller vent 10 år

Chefjuristen mener, det er nu, hvor retspolitikkerne har fokus på ophævelsessagernes langsomme proces, at der skal skabes opmærksomhed omkring alle manglerne ved systemet.

”Sidste gang, der var politisk fokus på procedurerne for udsættelser, var, da Folketinget for 10 år siden vedtog den første såkaldte fast track-ordning for ophævelse af lejemål for utryghedsskabende beboere. En ordning, der desværre aldrig har virket optimalt og efter hensigten,” siger Sanne Steen Petersen.

”Når eller hvis Folketinget vedtager en ny fast track-ordning, risikerer vi, at der igen går 10 år, inden området igen får politisk fokus, uanset hvor godt den virker. Derfor er det denne gang vigtigt at få det lavet, så det virker. Og at sikre, det bliver en bredere reform, der ikke kun forholder sig til hurtigere udsættelser af lejemål for de mest hardcore kriminelle. Behovet er nemlig meget større,” siger Sanne Steen Pedersen. 

90 stk 1. nr. 10

En boligorganisation kan ifølge almenlejeloven § 90, stk. 1, nr. 10, begære et lejemål ophævet, hvis en af husstandens beboere modtager en dom, der indebærer ubetinget fængselsstraf for indenfor en kilometers afstand fra bopælen at have begået følgende forhold:

 

 • Vold og trusler mod myndighedspersoner
 • Grov forstyrrelse af ro på offentligt sted
 • Brandstiftelse
 • Ulovlig våbenbesiddelse under skærpede omstændigheder
 • Voldtægt
 • Drab
 • Vold
 • Hensynsløs fareforvoldelse
 • Frihedsberøvelse
 • Trusler
 • Indbrudstyveri
 • Afpresning
 • Røveri
 • Groft hærværk
 • Salg af euforiserende stoffer

 

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste