04. JUL. 2017 KL. 09:44

Indblik: Fem års kamp for miljøet og økonomien

sol.jpg

Stefan Kai Nielsen

Politik, udvalg, interesseorganisationer og embedsmænd sender lange skygger hen over Tranemosegårds muligheder for at få solceller og dermed styrke den grønne omstilling. Her er får du et indblik i sagen, der nu har stået på i over fem år.2012Ny solcellestøtte vedtages. Nettoafregning ændres fra års- til timebaseret afregning. Samtidig nedsatte S-SF-R- regeringen et udvalg, som skulle sikre lejerne ligestilling, således at også lejernes elforbrug kunne indgå i nettoafregningen.

2013
Udvalgsarbejde munder ud i vedtagelse af lov, som gav almene boligselskaber mulighed for også at indregne lejernes elforbrug i nettoafregningen.


Efterår 2013
I forbindelse med den praktiske implementering af loven viser der sig nogle udfordringer i forhold til de lokale netselskabers forskelligartede håndtering af målingen af den kollektive nettoafregning. Herunder ikke mindst inddragelsen af det kollektive net, som af tilfældige historiske årsager nogle steder slutter ved matriklen, mens det i andre boligafdelinger går helt ind til opgangen. I sidstnævnte tilfælde vil boligselskaberne skulle investere i nye målertavler til en pris på ca. 70.000 kroner pr. boligblok/opgang, ligesom de eksisterende el-målere hos beboerne skulle udskiftes. Disse – unødvendige – økonomiske omkostninger ville mange steder betyde, at solcelleprojektet ikke hænger økonomisk sammen.


2014
BL mødes med netselskaberne og deres brancheorganisation med henblik på at finde en løsning på problemet. Netselskaberne og boligselskaberne er enige om, at energimyndighederne bør udarbejde ensartede retningslinjer.


Forår 2014
BL indleder drøftelser med Energistyrelsen med henblik på at kunne udnytte den eksisterende net- og måler¬infrastruktur og således undgå betydelige unødvendige og fordyrende merudgifter. Som løsning på problemet fremlagde BL forslag om såkaldt virtuel nettoafregning, som også tager hensyn til den almene sektors organisering i boligafdelinger med beboerdemokrati og fælles økonomi, hvorfor solcelleanlægget opfattes og gennemføres som et samlet anlæg for hele boligafdelingen, uanset hvilke tage der konkret tages i anvendelse til solcellerne.

Forår 2014 – efterår 2015
BL og Energistyrelsen drøfter modeller for virtuel afregning, som kan løse problemet. Energistyrelsen mener, at man kan etablere en støttepulje for etablering af solcelleanlæg i den almene sektor som kompensation for de ekstra omkostninger. BL synes, det er bedre at afskaffe unødvendige omkostninger end at give støtte til at afholde sådanne.


Efterår 2015
Klimaministeren siger i dette efterår, at den almene sektor efter hans opfattelse kan foretage virtuel nettoafregning inden for den gældende lovgivning. En række almene boligselskaber går herefter i tillid til ministerens tilsagn i gang med at undersøge og projektere kollektive solcelleanlæg.
I kølvandet på ministerens tilsagn nedsætter Energistyrelsen en arbejdsgruppe med henblik på at finpudse de sidste praktiske detaljer.

 
Efteråret 2016
Energinet.dk har fortsat ikke givet tilsagn om solcelleanlæg efter den virtuelle model, fordi man fortsat mangler klare retningslinjer fra arbejdsgruppen. BL beklager den langsommelige sagsbehandling til ministeren.

Forår 2017

Der holdes det afsluttende møde i arbejdsgruppen. Her fremlagde Energinet.dk en model for virtuel afregning, som dog efter BL’s opfattelse ikke i tilstrækkeligt omfang tager udgangspunkt i den model, som BL og Energistyrelsen havde drøftet i 2014-15, og som ministeren efter BL’s opfattelse havde givet tilsagn om.

BL har forslag til præciseringer til modellen. Disse drøftes kort på et statusmøde med ministeren i april 2017. På mødet beklager ministeren igen den lange ”ventetid” og er enig i, at den virtuelle model meget snart bør være på plads.

Medio maj fremsætter regeringen pludselig og uden varsel et lovforslag om såkaldt ”øjebliksafregning”, som i praksis afskaffer muligheden for at lave virtuel nettoafregning, netop som denne ordning skulle til at træde i kraft.

Det er BL's opfattelse, at det derfor især er lejerne, der rammes af lovforslaget.

BL henstiller derfor i sit høringssvar til, at man undtager almene boliger for lovforslaget og giver den almene sektor mulighed for virtuel nettoafregning i henhold til ministerens tilsagn fra efteråret 2015.


Det sagde ministrene....

Lars Christian Lilleholt (V)

To ministre har været involveret i sagen om solceller.  Her kan du se, hvad de har sagt tidligere.

Energi-, forsynings og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, i brev til BL den 19. oktober 2015:


”Det er mig en glæde at kunne oplyse BL, at mit ministerium i samarbejde med Skatteministeriet og SKAT er kommet frem til, at gældende lovgivning, herunder nettoafregningsbekendtgørelsen, giver mulighed for virtuel nettoafregning i de tilfælde, hvor der er tale om et solcelleanlæg på over 50 kW, som er placeret inden for et forbrugssted. Ved forbrugssted forstås én forbruger af elektricitet på et samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger, fordelt på flere matrikelnumre.”


Og Lilleholt skriver sådan året efter i et brev til BL. Brevet er dateret den 27. oktober 2016:


”Det er beklageligt, at de praktiske udfordringer i relation til nettoafregning endnu ikke er afklaret. Energistyrelsen har oplyst, at I er inviteret til et møde i Energistyrelsen den 27. oktober 2016 med henblik på at drøfte med andre interessenter, hvorledes disse praktiske udfordringer hurtigst og nemmest overkommes. Jeg håber således, at mødet vil kunne medvirke til en hurtigere afklaring af sagen.” 

Men også den tidligere minister på området, Martin Lidegaard, har glædet sig til, at de almene boliger kunne blive mere grønne. I Beboerbladet i maj 2013 har han sagt:


”Jeg er superglad for, at det er lykkedes, så alle mennesker, der bor i almen bolig, nu også får chancen for at komme med på solcelle-bølgen. Jeg har hele tiden syntes, at det var urimeligt, at kun den, der ejer eget hus, kunne få glæde af solceller, Alle skal, uanset boligform, have denne mulighed.” 
Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste