14. APR. 2021 KL. 10:12

9,3 millioner til egne konti

Design Uden Navn (6)

Illustration: Kristoffer Friis

Advokatundersøgelsen af forholdene i Østjysk Bolig fortæller om en kultur, hvor nogle ansatte kamuflerede private golfrejser, indkøb af golf-tøj og -bolde som netværkspleje. Arbejdspladsen betalte for private restaurantbesøg i weekenden, inden man systematisk bortskaffede bilagene. Og hvor leverandører som vennetjeneste anlagde en privat ridebane.

Den 7. april udsendte Aarhus Kommune en pressemeddelelse om, at der i Østjysk Bolig er foregået en række ulovligheder, der samlet risikerer at koste boligorganisationen over 15 millioner kroner.

Baggrunden var, at kommunen havde modtaget den advokatundersøgelse som Advokat Kim Trenskow, Kromann Reumert i efteråret var blevet bedt om at udføre omkring forholdene i Østjysk Bolig.   

Advokatundersøgelsen har afdækket en række uregelmæssigheder i administrationen af Østjysk Bolig. – Forhold der med advokatundersøgelsens egne ord rejser mistanke om, at der er gennemført systematisk og omfattende berigelseskriminalitet på Østjysk Boligs bekostning.

I advokatundersøgelsens oversigt drejer det sig om

9,3 millioner.

2,2 millioner kroner.

1 million

7,4 millioner.

I alt DKK 19,9 mio.

De ovennævnte beløb kan dog ikke nødvendigvis regnes sammen som ovenfor, fordi der kan være overlap mellem f.eks. Østjysk Boligs modtagelse af betalinger fra en leverandør og private udgifter afholdt af Østjysk Bolig. Det er dog advokatundersøgelsens skøn, at de nævnte forhold af ulovlig berigelse sammenlagt overstiger 15 millioner kroner.

Bankoverførsler

Den største post for mulig uretmæssig berigelse, som advokatundersøgelsen har fundet, er bankoverførsler fra Østjysk Boligs ni bankforbindelser til fem private konti, som alle er tilknyttet en og samme person. Overførslerne andrager fratrukket lønoverførsler 9,3 millioner kroner. De mistænkelige overførsler er foregået i perioden fra november i 2012 til 2018

Kamufleret som netværk

Advokatundersøgelsen har afdækket, at Østjysk Bolig fra 2011 til 2018 har dækket private udgifter for nogle af organisationens ansatte for et anseeligt millionbeløb. En del af de udgifter har ifølge advokatundersøgelsen været forsøgt kamufleret som netværkspleje. Boligorganisationen har blandt andet betalt for private cykelture, golfrejser i Danmark og i udlandet – I denne sammenhæng også for både golftøj og -bolde.

Bogført som byggeomkostninger er der til privat brug indkøbt hårde/hvidevarer- hele køkkener, rejser, vin inventar med mere.

Mange og dyre middage

Advokatundersøgelsen har afdækket et meget højt forbrug af omkostninger, der angiveligt dækker over "repræsentationsudgifter", herunder restaurationsbesøg, for samlet over 1,6 millioner kroner.

En væsentlig del af de konstaterede udgifter i Østjysk Bolig blev betalt med en af de implicerede personers firmakreditkort tilknyttet Østjysk Boligs bankkonto, og udgifterne blev bogført i Østjysk Bolig på byggesager (ca. DKK 660.000) og resultatopgørelsen (ca. DKK 1 mio.) Der mangler kvittering for en stor del af de afholdte udgifter. I de tilfælde, hvor der foreligger kvittering, er formål og deltagere manuelt anført, og i flere tilfælde mangler endog disse oplysninger. Hertil kommer, at posteringsteksterne i bogføringen i nogle tilfælde ikke afspejler, om udgiften vedrører restaurationsbesøg eller andre udgifter i forbindelse med afholdelse af møder.

Det høje omkostningsforbrug karakteriseres af et højt udgiftsniveau til vin mv. og et tilsvarende højt udgiftsniveau pr. deltager. Flere restaurationsbesøg er foretaget i weekender og i mange tilfælde er der også købt børnemenuer.

Det er med egne ord advokatundersøgelsens opfattelse, at en del af udgifterne afholdt til "repræsentation" dækker over private udgifter, som ikke vedkommer Østjysk Bolig.

Advokatundersøgelsen fremhæver også mistanke om alt for tætte forbindelse mellem enkelte leverandører og ansatte i boligorganisationen. Relationer der gør, at advokatundersøgelsen konkluderer, at rejser og arrangementer, der i denne sammenhæng er betalt for er af ren privat karakter. Mellem leverandører ansatte i boligorganisationen har advokatundersøgelsen også hæftet sig ved spektakulære gensidige vennetjenester som køb af jordvarmeanlæg port, anlæg af privat ridebane.

Bestyrelsen også under lup

Advokatundersøgelsen har også efterforsket om medlemmer af bestyrelsen eller andre i Østjysk Bolig uretmæssigt har modtaget gaver, fordele eller lignende fra Østjysk Bolig, leverandører eller andre.

Det er blandt andet undersøgt og vurderet om bestyrelsens modtagelse af goder, honorar og gaver samt deltagelse i studieture, julefrokoster, arbejdsweekends, restaurationsbesøg ligger inden for lovgivningens rammer.

Advokatundersøgelsen konkluderer, at det, som bestyrelsens medlemmer har modtaget som gaver og goder sammen med vederlag i årene 2011 til 2019 ligger inden for det, der må gives inden for almen boliglovens rammer. Det bemærkes dog, at en del gaver og goder ikke – som det burde – er indgået i opgørelsen af det samlede vederlag til bestyrelsen.

Bestyrelsens deltagelse i seks studieture til udlandet i perioden 2012-2018 falder efter advokatundersøgelsens opfattelse indenfor Østjysk Boligs formål og naturlige virksomhedsområde og har som sådan været berettigede. I denne forbindelse anerkender advokatundersøgelsen også at bestyrelsen ved eget initiativ faktisk har frasagt sig en del af deres bestyrelseshonorar for selv at finansiere en del af studieturene.

Advokatundersøgelsen har også kigget på Østjysk Boligs udgifter til julefrokoster og arbejdsweekends mv. Advokaterne har konkluderet, at disse arrangementer blev holdt på et passende sparsommeligt, og derfor holdt inden for almenboliglovens regler.

Utilstrækkelige forretningsgange

Advokatundersøgelsen har afdækket en organisation­­, hvor tilsyn og økonomihåndtering har været baseret på tillid og ikke på sædvanlig forebyggende og relevant kontrol.

Den samme person i Østjysk Bolig har kunnet stå for eksempelvis bankafstemninger og dermed kontrol af, at bogholderiet løbende afspejler de gennemførte transaktioner på organisationens bankkonti.

Der har heller ikke været nogen kontrol af udgifter afholdt på firmakreditkort i form af formålet med udgifterne eller rettidig aflevering af bilag som grundlag for bogføringen. Der har i undersøgelsesperioden været afholdt udgifter på firmakreditkort for i alt ca. DKK 4.450.000, hvoraf ca. DKK 4.200.000 eller ca. DKK 37.000 i gennemsnit pr. måned er afholdt af én person.

Østjysk Boligs håndtering af byggeprojekter har været internt styret i forhold til kontrol af udgiftsafholdelse. Der har således ikke i alle tilfælde været anvendt det normale kontrol set-up, hvor bygherrerådgiver kontrollerer alle omkostninger inden disse overleveres til organisationen selv til endelig godkendelse.

Advokatundersøgelsen konstaterer, at der i den relevante periode ikke har foreligget de nødvendige, påkrævede og relevante skriftlige forretningsgange, herunder for kontroller i økonomifunktionen.

Forholdene afspejler en udbredt og foruroligende mangel på en helt grundlæggende kontrol i flere led af de normale kontrolkæder i en almen boligorganisation.

Fakta om undersøgelsen:

Advokatundersøgelsen er gennemført af Advokat Kim Trenskow, Kromann Reumert, i overensstemmelse med det kommunale tilsynets udpegning og kommissorium.

Deloitte ved statsaut. revisor Jakob B. Ditlevsen og statsaut. revisor Sofus Emil Tengvad har i overensstemmelse med det kommunale tilsyns udpegning og kommissorium bistået Kromann Reumert med relevant teknisk og regnskabsmæssig bistand.

Rapport er afleveret til det kommunale tilsyn den 6. april 2021 og er i umiddelbar forlængelse heraf efter aftale med Tilsynet fremsendt til Østjyllands Politi, Efterforskningscenteret for Økonomisk Kriminalitet.

Fordi rapporten beskriver en række mulige strafbare forhold begået af en eller flere personer, som efterforskes af politiet, ligesom rapporten indeholder følsomme personoplysninger er rapporten i sin helhed undtaget fra aktindsigt.

Den 15 sider offentlige sammenfatning af rapporten er af hensyn til offentlighedens, medarbejderes, beboeres og andres interesse i sagen anonymiseret.

Advokatundersøgelsen er gennemført i perioden oktober 2020 - april 2021.

 

 

Sådan begyndte sagen

Sagen begyndte, da Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, der er tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer, i august 2020 modtog en anonym henvendelse fra en "whistleblower om uregelmæssigheder i Østjysk Bolig.

Østjysk Bolig gennemførte efter aftale med tilsynet en begrænset intern undersøgelse forestået af boligorganisationens eksterne revisor.

Den interne undersøgelse fastslog bl.a., at to ledende medarbejderes privatindkøb af to køkkener blev betalt af boligorganisationens midler og var blevet udgiftsført under "Tryghedsrenoveringen" af Bispehaven. En golfrejse til Spanien for de samme to ledende medarbejdere med ægtefæller var blevet afholdt for boligorganisationens midler og udgiftsført som mødeudgift.

Østjysk Boligs daværende direktør blev på det grundlag bortvist og politianmeldt, og Lejerbo blev på boligorganisationens eget initiativ indsat som midlertidig forretningsfører i Østjysk Bolig.

Som konsekvens af den interne undersøgelse, og efter modtagelse af yderligere anonyme henvendelser, ønskede Tilsynet at få gennemført en advokatundersøgelse af eventuelle uregelmæssigheder i driften/administrationen af Østjysk Bolig.

Læs senere artikler

Sagen om Østjysk Bolig har ramt Christiansborg

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Aarhus Kommune sætter Østjysk Bolig under administration

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Mistanke om bedrageri for over 15 millioner

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen rykker for alvor i forhold til fritidsjob

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen rykker for alvor i forhold til fritidsjob

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste