02. OKT. 2019 KL. 14:48

Ny lovpakke: Se regeringens planer på boligområdet

mfr_download.jpg

Boliger fylder mindre i regeringens nye lovkatalog, da de store boligpolitiske dagsordner endnu ikke er klar til at blive omsat til konkret lovgivning.

Regeringens lovkatalog indeholder 170 punkter, men ikke meget om blandede byer, billige boliger eller boligforlig.

En ny klimalov, en velfærdslov og en lov om tidlig tilbagetrækning.

Regeringen har netop fremsat sit lovkatalog. Lovkataloget sætter retning for hvilke love, den vil fremsætte i den netop startede folketingssamling. Og klima, velfærd og tidlig tilbagetrækning er de mest fremtrædende nye lovforslag.

Se regeringens lovkatalog med 170 nye love og lovændringer

Boliger fylder mindre, da de store boligpolitiske dagsordner endnu ikke er klar til at blive omsat til konkret lovgivning. Derfor står der ikke direkte noget om f.eks. blandede byer, flere billige boliger eller boligaftale om fremtidens renoveringer.

I alt præsenterer regeringen med kataloget 170 nye love og lovændringer, som regeringens ministre vil fremsætte, inden Folketinget igen går på sommerferie til juni. Dertil kommer en række redegørelser til Folketinget og flere beslutningsforslag.

Regeringen vil blandt andet forbedre ejerlejlighedsloven og sikre lejere en rimelig husleje ved gennemgribende moderniseringer. 

Lovforslag der har boligpolitisk relevans:

Boligministeriet: Ændring af byggeloven 
(Bemyndigelse til fastsættelse af regler om ladestandere samt bygningsautomatiserings‐ og kontrolsystemer)  

"Lovforslaget har til formål at implementere en revision af bygningsdirektivet i dansk lovgivning om, at der i visse større bygningstyper skal etableres ladestandere og/eller forberedelse for ladestandere til elbiler. Endvidere skal der indføres krav om et minimum af ladestandere til elbiler i eksisterende erhvervsbygninger med mindst 20 parkeringspladser. Der indføres endvidere bemyndigelse i byggeloven til, at boligministeren kan fastsætte nærmere regler om ladestandere til elbiler i bebyggelse samt regler om bygningsautomatik."  

Lovforslaget forventes fremlagt i oktober.  

Boligministeriet: Ændring af lov om almene boliger med videre
(Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med privat part)  

"Med lovforslaget ændres reglerne om finansiering af nybyggeri med henblik på at give almene boligorganisationer med videre mulighed for under visse betingelser at erhverve et alment boligbyggeri, der opføres af en privat grundejer i overensstemmelse med erhververens behov (nøglefærdigt byggeri). Lovforslaget er en genfremsættelse af L 214 (folketingsåret 2018-19), som bortfaldt i forlængelse af udskrivelsen af valg til Folketinget 7. maj 2019." 

Lovforslaget forventes fremlagt i oktober. 


Boligministeriet: Lov om ejerlejligheder  

"Hovedformålet med lovforslaget er at foretage en modernisering af hele ejerlejlighedsloven, så reglerne bliver lettere at forstå og giver et bedre grundlag for at håndtere de problemstillinger, der opleves i praksis blandt ejerne af ejerlejligheder og ejerforeningerne i 2019. Herudover foretages enkelte ændringer af lovens opdelingsforbud." 

Lovforslaget forventes fremlagt i december. 


Boligministeriet
: Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer 
(Anmeldelsesordning for boliger, der lejes ud og ophævelse af aftalt grøn byfornyelse) 

"Lovforslaget har til formål at give kommunen mulighed for at indføre krav om, at udlejere af ejendomme, der er opført for mere end 40 år siden, og som ikke har været udlejet i ét år, skal anmelde udlejningen til kommunen, før lejeren kan flytte ind. Forslaget vil give kommunen systematisk viden om udlejning af ældre boliger med henblik på at modvirke udlejning af boliger, som ikke er egnet til beboelse.

Derudover vil der blive foretaget mindre tilpasninger af loven, herunder ophævelse af byfornyelseslovens kapitel 6 a om aftalt grøn byfornyelse, idet ordningen ikke anvendes. Lovforslaget udmønter aftalen om modvirkning af udlejning af ubeboelige boliger mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra december 2018." 

Lovforslaget forventes fremlagt i december.


Boligministeriet: Lov om leje af private boliger
 

"Lovforslaget har til formål at gøre lejelovgivningen mere tidssvarende og overskuelig samt fjerne overflødige bestemmelser og bestemmelser, der ikke direkte vedrører forholdet mellem udlejeren og lejeren. Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2014." 

Lovforslaget forventes fremlagt i februar. 


Boligministeriet: Lov om regulering af boligforholdene med videre

"Lovforslaget har til formål at samle de bestemmelser i lejelovgivningen, som ikke direkte angår forholdet imellem udlejeren og lejeren, i boligreguleringsloven. Herudover fjernes overflødige bestemmelser i loven. Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2014."

Lovforslaget forventes fremlagt i februar.  


Ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene 

(Huslejefastsættelse ved gennemgribende forbedringer)

"Lovforslaget har til formål at sikre lejerne en rimelig husleje ved gennemgribende moderniseringer, samtidig med at det økonomiske incitament for udlejere til at lave moderniseringer af ældre boligbyggeri opretholdes. Lovforslagets nærmere udformning vil blive fastsat på baggrund af anbefalinger fra en ekspertgruppe vedrørende boligreguleringslovens § 5, stk. 2, som afslutter sit arbejde i efteråret 2019."

Lovforslaget forventes fremlagt i februar.  


Erhvervsministeriet: Ændring af lov om planlægning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om naturbeskyttelse og lov om maritim fysisk planlægning 
(Udmøntning af dele af aftalen om udlæg af sommerhusområder og styrket naturhensyn) 

På boligområdet står der: "Regler om fleksboligordningen overføres fra boligreguleringsloven til planloven. Derudover får erhvervsministeren mulighed for at meddele kommunerne tilladelse til at planlægge for boliger i områder belastet af lugt."

Forslaget forventes fremlagt i november. 


Skatteministeriet: Ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven 

(Fastsættelse af grund‐ og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage‐ og domstolssager og andre tilpasninger
på vurderingsområdet med videre)

"Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer og præciseringer af lovgivningen på ejendomsvurderingsområdet med henblik på at forenkle og effektivisere vurderingsarbejdet og sikre sammenhæng mellem lovgivning og systemunderstøttelse."

Forslaget forventes fremsat i november. 

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste