;

Foto: Peter Skaarup / Fotograf Holger Svend Andersen

Foto: Peter Skaarup / Fotograf Holger Svend Andersen

DF stiller spørgsmål om retningslinjer for udlevering af domme

12. jun 2020

DF: Boligorganisationerne skal ikke anmode om at få udleveret domme over beboere. De skal udleveres pr. automatik

 

Dansk Folkepartis retspolitiske ordfører, Peter Skaarup, har bedt justitsminister Nick Hækkerup om, at udkastet til retningslinjer for udlevering af domme over beboere til boligorganisationer, skal sendes til Folketingets Boligudvalg, inden retningslinjerne træder i kraft. Udkastet, der er udarbejdet af Rigspolitiet, er i øjeblikker til høring i landets 12 politikredse.  DF-ordføreren beder samtidig justitsministeren oplyse, om han mener, at retningslinjerne lever op til intentionerne i parallelsamfundspakken, som Folketinget vedtog i 2018, herunder lovbemærkningerne til ændring af almenboligloven.  

 

"Et af de springene punkter i forhold til de kommende retningslinjer er, hvorvidt domme over beboere, der lever op til, at de kan medføre ophævelse af lejemålet, skal udleveres pr. automatik. Eller om boligorganisationen skal anmode om, at få udleveret dommene i de konkrete sager," siger Peter Skaarup.

 

"Lovændringen giver boligorganisationerne ret til at ophæve lejemålene, hvis beboere eksempelvis udøver vold eller sælger narkotika indenfor en radius af en kilometer fra pågældendes bopæl. Udover at skabe større tryghed, var det også tænkt som et redskab, boligorganisationerne kan bruge i bestræbelserne på at holde antallet af kriminelle beboere nede, Antallet af beboere med domme er jo et af de kriterier, som kan gøre et boligområde til en "ghetto" eller endda en "hård ghetto"," fortsætter han.

 

"Hvis boligorganisationerne for alvor skal kunne bruge det her som et redskab, der kan holde antallet af dømte personer nede, nytter det ikke noget, at de selv dagligt skal orientere sig i politiets døgnrapporter og slavisk følge med i retternes journaler, så skal de have dommene udleveret pr. automatik," forklarer han videre.

 

 

Ventet meget længe

Det er halvandet år siden, at parallelsamfundspakken blev vedtaget. Og dermed halvandet år, hvor boligorganisationerne ikke i fuld udstrækning har kunnet benytte muligheden for eksempelvis at opsige lejemålet for den lokale hash-pusher eller den voldsdømte. Det fik allerede i februar både Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup og SFs retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhard, til at stille paragraf 20 spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup om, hvornår der sker noget i sagen.

 

 

Det blev vedtaget med parallelsamfundspakken

I forbindelse med vedtagelsen af parallelsamfundspakken blev lov om leje af almene boliger, § 90, som handler om, hvornår udlejeren kan ophæve lejeaftalen med en lejer, reguleret.

 

Efter paragraffens stykke 10, kan udlejeren nu ophæve lejemålet, når lejeren idømmes fængselsstraf for overtrædelser af en lang række paragraffer i straffeloven. Herunder udøvelse af vold, trusler om vold, salg af euforiserende stoffer med mere. Paragraffen kan anvendes, hvis forbrydelsen er begået indenfor en radius af en kilometer fra lejerens bolig.

 

For at hjælpe boligorganisationerne til bedre at kunne praktisere § 90 i loven om leje af almene boliger, blev der i forbindelse med ghettopakkens lovsæt også vedtaget § 63 d. Paragraffen fastslår, at politiet kan videregive vigtige oplysninger til en boligorganisation om strafferetlige afgørelser vedrørende kriminelle handlinger, som en beboer har begået. – Kriminalitet som vel at mærke er begået indenfor eller med virkning i det boligområde, den pågældende bor i, eller mod en ansat i boligorganisationen.

Læs mere