Foto: Rigspolitiet

Foto: Rigspolitiet

Politiindsatsen i kriminalitetstruede områder er svækket

26. dec 2016

For 20 måneder siden mente 70 procent af boligorgani- sationerne, der har boligområder på Rigspolitiets såkaldte ”sub-liste”, at politiet i tilstrækkelig grad var til stede i områderne. Nu er det tal faldet til 38 procent. 25 procent mener ikke, at politiet gør det, der kan forventes, når det gælder om at forebygge og bekæmpe kriminalitet.


I Boligen nr. 12 bragte vi et indblik om trygheden i de almene boligområder. I rækken af artikler var der blandt andet et referat fra et åbent samråd med daværende justitsminister, Søren Pind. Under samrådet sagde justitsministeren blandt andet:

 

”Det følger blandt andet af flerårsaftalen, at politiet skal videreføre de seneste års tryghedsskabende indsatser i de særligt udsatte boligområder. Det omfatter blandt andet en styrket kriminalpræventiv indsats, konsekvent patruljering og tæt samarbejde med de unge igennem SSP-samarbejdet.”

Mindre tilstedeværelse af politiet kan betyde, at bander får let spil, og at flere unge bliver kriminelle, fordi det forebyggende arbejde nedprioriteres.

Palle Adamsen

Med andre ord: Politiets indsats i de udsatte områder skal nu og de næste tre år frem være på samme niveau som ved udgangen af det tidligere politiforlig, som udløb ved udgangen af 2015. Justitsministeren sagde videre:

 

”Lad mig indledningsvist slå fast, at rigspolitichefens vurdering er, at politikredsene indtil videre overordnet har været i stand til at overholde visionerne i det senest indgåede politiforlig.”

 

Hver fjerde utilfreds med politiets indsats
Op til forhandlingerne om et nyt politiforlig i 2015 lavede A&B Analyse i marts samme år en undersøgelse af, hvordan boligorganisa-tioner med boligområder på Rigspolitiets liste over udsatte boligområder opfattede samarbejdet med politiet. Af undersøgelsen fremgår det blandt andet, at kun 17 procent af boligorganisationerne bag de i kriminalitetssammenhæng udsatte boligområder i marts 2015 mente, at politiet i de udsatte områder ikke gjorde det, der forventedes af dem, i forhold til at bekæmpe og forebygge kriminaliteten i boligområderne. Undersøgelsen blev gentaget i november 2016. Efter 20 måneder er det tal steget til 25 procent.

Justitsministeren: ”Det er ikke acceptabelt”

Ikke nok til stede
Boligorganisationerne blev i begge undersøgelser ligeledes spurgt, om de mener, at politiet er tilstrækkeligt til stede i de kriminalitetstuede områder. I marts 2015 svarede 70 procent af boligorganisationerne, at politiet er tilstrækkeligt til stede. I november i år var det tal faldet til 38 procent!

 

Også når der er akut behov, for at politiet skal rykke ud til de udsatte boligområder, oplever boligorganisa-tionerne et betydeligt fald i servicen fra politiet.

 

I marts 2005 mente 17 procent af boligområderne, at ventetiden i forbindelse med forespørgsler til politiet om akut hjælp var for lang. I 2016 er det tal næsten fordoblet med 29 procent.

 

Det forebyggende halter også
Boligen har i begge undersøgelser også spurgt til det vigtige forebyggende relationsarbejde, som skal foregå i lokalområdet med tæt kontakt imellem unge og politiet. Boligorganisationerne er blevet spurgt, om de mener, at politiet, der opererer i området, fungerer som rollemodeller for boligområdets børn. I 2015 svarede 50 procent af boligorganisationerne bekræftende på spørgsmålet. 20 måneder senere er det tal faldet til 30 procent.

Giver banderne frit spil
Langt de fleste boligorganisationer udtrykker i undersøgelsen stor forståelse for, at politiet mangler ressourcer, men der er en udbredt frygt for, at mindre politi går ud over trygheden i boligområderne.

”Mindre tilstedeværelse af politiet kan betyde, at bander får let spil, og at flere unge bliver kriminelle, fordi det forebyggende arbejde nedprioriteres,” siger Palle Adamsen, der er formand for BL – Danmarks Almene Boliger.

 

”Politiet er måske den vigtigste medspiller i de særligt udsatte boligområder. Politiet er en utrolig vigtig aktør når det gælder om at sikre at kriminelle ikke får frit spil i enkelte bydele. Det er politiet, der sikrer trygheden for alle, ung som gammel. Derfor værdsætter bo-ligorganisationerne politiets arbejde utroligt højt,” fortsætter han.

 

BL-formanden udtrykker et håb om, at politiet snart igen kan leve op til det, et flertal af Folketingets politikere har besluttet, da der i december 2015 blev indgået forlig om politiets arbejde for perioden frem til udgangen af 2021.

 

”Det blev i forbindelse med politiforligets indgåelse besluttet, at politiindsatsen i de udsatte boligområder skal opretholdes på samme høje niveau, som den var på tidspunktet for indgåelsen af aftalen. Det viser undersøgelsen i Boligen desværre med al tydelighed, at den ikke er,” siger Palle Adamsen.

Om undersøgelsen

Spørgsmålene bag undersøgelsen fra foråret 2015 blev stillet af A&B Analyse i perioden fra den 9. til 25. marts. Den seneste undersøgelse er foretaget i dagene fra den 21. til den 26. november 2016.

 

Spørgsmålene er nøjagtigt de samme, som blev stillet i forbindelse med undersøgelsen i 2015. I den seneste undersøgelse er spørgsmålene stillet af den i forhold til BL – Danmarks Almene Boliger uafhængige freelance-journalist, Signe Schlichtkrull.

 

I undersøgelsen deltog i alt 21 boligorganisationer, der repræsenterer 24 ud af de 25 boligområder, som er på Rigspolitiets liste. En enkelt boligorganisation har ikke ønsket at deltage.

 

De deltagende boligorganisationer har afleveret en besvarelse for hvert enkelt af de områder, de har på listen.

 

Undersøgelsen er således baseret på 24 besvarelser, boligorganisationerne har afgivet individuelt for hvert boligområde på rigspolitiets liste.

Undersøgelse om politiindsats

Grafik: Fagbladet Boligen